Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda

Vi jobbar med flera olika målen i Ålands  utvecklings- och hållbarhetsagenda.
Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer
Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
Mål 3: Allt vatten har god kvalitet
Mål 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald
Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag
Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions och produktionsmönster.

4Hs vision är att fostra ansvarstagande och företagsamma barn och ungdomar som tar ansvar för sig själva, sin omgivning och miljön. Visionen genomsyrar vår verksamhet. I arbetet jobbar vi särskilt med delmål 1 och 2 men lyfter också fram vikten av ekosystem i balans samt hållbara och medvetna konsumtions och produktionsmönster. Genom våra aktiviteter och vår gård ökar vi attraktionskraften för boende och besökare och strävar till att bli ett naturligt besöksmål för framför allt barnfamiljer.

Vi är  medaktör i nätverket Bärkraft Åland och samarbetar med andra organisationer inom nätverket samt deltar i olika evenemang och möten som nätverket ordnar.

Back to top of page